Pissu Pusa (පිස්සු පූසා)

Pissu Pusa (පිස්සු පූසා)

【图】Pissu Pusa (පිස්සු පූසා)下载
【图】Pissu Pusa (පිස්සු පූසා)-安卓下载

Pissu Pusa (පිස්සු පූසා) 简介

කාටුන් බලපු අතීතයට ඔබව අරගෙන යන අලුත්ම ගේම් එක “පිස්සු පූසා” දරුවන්ට මෙන්ම වැඩිහිටියන්ටත් එකසේ විනෝද විය හැකි ගේම් එකක්. අතලොස්සක් වන ශ්‍රී ලාංකීය දුරකතන ක්‍රීඩා අතර “පිස්සු පූසා” ඉහලින්ම ඇත්තේ මෙහි ඇති ඉතාම සිත් ඇදගන්නා රූප රාමු සහ ක්‍රීඩා විලාශය නිසා.

මෙය ක්‍රීඩා කිරීමෙන් විනෝදය ලබනවා මෙන්ම දරුවන්ගේ මොළයේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වෙනවා.

සියළුම දේවල් සිංහල භාෂාවෙන් දක්වා ඇති නිසා ඕනෑම කෙනෙකුට ඉතා පහසුවෙන් මෙම ක්‍රීඩාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්.

ඔබ මේ ක්‍රීඩාවට කැමති නම් අපිව දිරිමත් කිරීමක් ලෙස තරු 5ක සමාලෝචනයක් (Review) සමඟ ඔබේ අදහස සටහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Pissu Pusa (පිස්සු පූසා) 中文简介

最新的游戏带您浏览漫画,是一款可以与孩子和成人一起享受的游戏。在极少数斯里兰卡手机游戏中,“疯狂的猫”是最具吸引力的相框和游戏风格的首选。

这既有趣又有大脑的反应速度。

每个人都有机会使用这个游戏,因为所有的东西都在僧伽罗。

如果您喜欢这款游戏,请不要忘记以5星评价作为奖励来记下您的想法。

Pissu Pusa (පිස්සු පූසා) 类似游戏

一个经典的2D平台游戏与像素技术制造。你可以有很多的乐趣与此哈巴狗游戏!微型哈巴狗将有很多与你和你的朋友们冒险在一个充满色彩和困惑的世界。控制可爱的哈巴狗容易,让他跳像小狗哈巴狗。你会发现一个史诗般的世界,一个很大的障碍,但总有赢球的办法。

Pixel Pug
Pixel Pug

*推薦手機內存(RAM)至少在4GB以上,在4GB以下的手機上運行可能會不流暢

礦石迷宮 – 獨立開發的roguelike冒險經營遊戲
礦石迷宮 – 獨立開發的roguelike冒險經營遊戲

重要提示:请停止不喜欢的游戏,因为你没有找到解决办法,这个游戏的目的是成为一个具有挑战性的游戏,所以如果你没有神经来处理它,不要下载它,谢谢。相反给一些爱:-)努力

A Call From The Grave
A Call From The Grave

千年前恐龙狩猎或射击是人类历史上的一个主要问题。在恐龙射击或狩猎游戏世界这个设计精美的恐龙狩猎或射击游戏。前往一个隐藏的,未被触及的世界,杀死历史上最凶猛的动物。遇到野兽长期以来已经灭绝,从温顺的剑龙到可怕的霸王龙。体验在山区和非洲沙漠中成

恐龙猎人3D
恐龙猎人3D

"一直在寻找的恐怖游戏?满足这个稻草人可怕的游戏!恐怖故事开始,其中字段在黑暗中已经下降稻草人的魔术伎俩。在这种可怕的skoopy游戏,因为我们说,田在黑暗中已经下降,你必须运行,并从可怕的乌鸦逃脱。在这种可怕的模拟游戏,所有你需要做的是保持你的可怕的界限,不要让稻草人伤害你,不打扰你的邻居吓人乌鸦。小心这个*恶的稻草人似乎是一个奶奶,尼姑和......鬼,稻草人瘟疫或其他任何死魂的受害者之间的混合。从场的暗区和边界望而却步,因为死亡和恐怖的是你后。死海ScarCrow要杀死你在这样可怕的游戏,所以跑掉你的死亡和挽救你的生命和灵魂。你会不会是一个人在这可怕的逃脱游戏,因为可怕的乌鸦老太是你的背后,也有一些可怕的邻居乌鸦。

稻草人运行 – 可怕的逃脱游戏
稻草人运行 – 可怕的逃脱游戏

[总览]此应用程序是功能新颖的游戏“ LOOP THE LOOP”系列中的第八个应用程序。我们建议您按顺序阅读第一部作品“ Satoshi no Yakata”。文字包含一些极端和怪诞的描写。完全免费,直到最后!*漫画版“ LOOP THE

LOOP THE LOOP 8 幽明の宴【無料ノベルゲーム】
LOOP THE LOOP 8 幽明の宴【無料ノベルゲーム】

想成为上海、香港的地主?买下巴黎埃菲尔铁塔,纽约帝国大厦?有了Landlord GO就可以!

Landlord GO – 商业大亨游戏
Landlord GO – 商业大亨游戏

这是一个神秘的房间逃生指向和点击game.You're锁定在一个神秘的houe并且有3个陌生的房间,你必须找到一些有用的对象,并COMBIN他们互动与挑战你的大脑来解决难题,以逃脱。

Cryptic House Escape
Cryptic House Escape

投身到海盗行动和加勒比海盗的生活中 - 扬帆起航,悬挂黑旗,与皇家海军作战。与可靠的海盗船员和船舶,你可以征服加勒比海,打海军和怪物,随时随地航行。乘船启航加勒比海的冒险,把黑旗升起!

加勒比海盗:财富之帆
加勒比海盗:财富之帆

城堡狼的秘密是一个互动的书,其中的主角命运掌握在读者手中!西蒙和紫罗兰古怪的,勇敢的双胞胎,刚发现了一个疯狂炼金师的后代生活在1500 ......并已在阿尔卑斯山继承了古老的城堡!这心寒的秘密就藏在破旧的庄园地下室?按照通过卡斯特狼的房间

Il Segreto di Castel Lupo Free
Il Segreto di Castel Lupo Free

Pissu Pusa (පිස්සු පූසා) 下载

GooglePlay官网 下载一 下载二 下载三 下载四 登录查看更多

发表评论

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新