Wattpad – Books & Stories

【图】Wattpad – Books & Stories下载
【图】Wattpad – Books & Stories-安卓下载

Wattpad 简介

Wattpad. Where stories live.
Discover the world’s most-loved social storytelling platform. Wattpad connects a global community of 80 million readers and writers through the power of story. Download it today to start reading or writing original stories.

Get your story discovered
Have your own story to tell? Get it discovered through the power of community and technology on Wattpad. Share an original story on Wattpad and share it with our community who are there to cheer you on throughout your writing journey. Think your story could be the next blockbuster? Wattpad Studios discovers untapped, unsigned, and talented writers on Wattpad and connects them to global multi-media entertainment companies.

Read original stories
Discover stories in over fifty languages from writers around the world! Whatever you’re into reading—romance, science fiction, mystery, comedy, action adventure, fantasy, young adult fiction, or fanfiction—it’s all on Wattpad. So whether you’re looking for more LGBT meet-cutes, cyberpunk fairy tales, or new technothrillers to devour, you’ll find it all, and so much more, on Wattpad.

Connect with a community of story-lovers
When you join Wattpad, you become a member of an international community of story-lovers. Connect with other passionate readers & writers, comment directly in stories as you read them, and support writers as they create and share their original stories. You can even read together and share your library or create reading lists so your friends always know what you’re reading.

Start your own free library
Save your favorite stories to keep them with you wherever you go. Hooked on a story? Simply sync your account to easily pick up where you left off, whether you’re on your laptop, tablet, Kindle or iPhone.

Read the stories that inspired blockbusters
If you’ve seen The Kissing Booth on Netflix, streamed Light as a Feather on Hulu or read New York Times best-seller Anna Todd’s series After, you may not know—these stories were first discovered on Wattpad. Join the platform the entertainment industry scours to find its next big hit, and start reading tomorrow’s box-office sensation today.

Already a Wattpad fan? Follow us on Instagram, Facebook and Twitter to stay up-to-date on your favorite writers, stories, contests, and more!

Instagram: https://www.instagram.com/wattpad/
Facebook: https://www.facebook.com/wattpad/
Twitter: https://twitter.com/wattpad

Wattpad 中文简介

Wattpad。故事在哪里。
发现世界上最受欢迎的社交讲故事平台。 Wattpad通过故事的力量连接一个拥有8000万读者和作家的全球社区。立即下载,开始阅读或撰写原创故事。

发现您的故事
你有自己的故事吗?通过Wattpad上的社区和技术的力量发现它。在Wattpad上分享一个原创故事并与我们的社区分享,他们会在整个写作过程中为您加油助威。认为你的故事可能成为下一个重磅炸弹? Wattpad Studios在Wattpad上发现未开发,未签名且才华横溢的作家,并将他们连接到全球多媒体娱乐公司。

阅读原创故事
从世界各地的作家那里发现五十多种语言的故事!无论你在阅读什么 – 浪漫,科幻,神秘,喜剧,动作冒险,幻想,年轻成人小说,或小说 – 这都是在Wattpad。因此,无论您是在寻找更多LGBT会议 – 可爱的人,计算机朋克童话故事,还是新的技术开发者,您都可以在Wattpad上找到所有这些,还有更多。

与故事爱好者社区联系
当您加入Wattpad时,您将成为一个由故事爱好者组成的国际社区的成员。与其他热情的读者和作家联系,在阅读时直接评论故事,并在创作和分享原创故事时为作家提供支持。您甚至可以一起阅读并分享您的图书馆或创建阅读列表,以便您的朋友始终知道您正在阅读的内容。

开始自己的免费图书馆
保存您喜爱的故事,随时随地与您保持联系。迷上了一个故事?无论您使用的是笔记本电脑,平板电脑,Kindle还是iPhone,只需同步您的帐户即可轻松上传中断位置。

阅读激发大片的故事
如果你在Netflix上看过The Kissing Booth,在Hulu上播放Light as a Feather或者阅读纽约时报最畅销的Anna Todd的系列之后,你可能不知道 – 这些故事最初是在Wattpad上发现的。加入娱乐行业的平台,寻找下一个大热门,今天开始阅读明天的票房感受。

已经是Wattpad粉丝?在Instagram,Facebook和Twitter上关注我们,了解您最喜爱的作家,故事,竞赛等等!

Instagram:https://www.instagram.com/wattpad/
Facebook:https://www.facebook.com/wattpad/
Twitter:https://twitter.com/wattpad

Wattpad 类似应用

您正在寻找意大利语圣经?欢迎来到我们的圣经软件!我们很高兴地介绍“圣经CEI 1974年”,最好的天主教圣经在意大利。这个程序是完全免费的,并允许您还可以访问在线随时随地阅读圣经,随时随地。此外,这是圣经的音频版本。应用程序的主要特点; -

Bibbia gratis
Bibbia gratis

离线英语 - 匈牙利语字典,加上德语 - ,法语 - ,意大利语 - ,西班牙语 - ,葡萄牙语 - ,瑞典语 - ,芬兰语 - ,荷兰语 - ,捷克语 - ,克罗地亚语 - ,罗马尼亚语 - ,斯洛伐克语 - ,波兰语 - ,挪威语 - ,土耳其语 - 匈牙利语。

Hungarian Dictionary 🇭🇺
Hungarian Dictionary 🇭🇺

在我们所有的报价中,一个应用程序中有250,000册电子书,有声读物,漫画,日报和杂志,每月只需一本书的价格。涵盖整个家庭和您所有设备的所有类型的无限阅读资源。

Youboox – livres, audio, BD et magazines
Youboox – livres, audio, BD et magazines

其他Reading让您的Andr​​oid设备的有声读物播放器。听音频报纸,音频或音频杂志网络或将其下载到您的手机。

Anderslezen
Anderslezen

قصص مصورة للأطفال عبارة عن فن تصويري غالبا ما يتكون من مجموعة صور تروي أحداثا متتالية مترافقة مع نص حوار للشخصيات المصورة في الرسوم ضمن دوائر ، وتنشر قصص اطفال قبل النوم بالصور في المجلات الهزلية أو كتب خاصة بها ، وهي تشبه إلى حد كبير القصص المصورة في اليابان ، وتكون قصص اطفال باللغة العربية مجانا عبارة عن رسومات مع كتابات تشير إلى كلام الشخصيات وتتلى بشكل درامي، ومنها ما اقتبس ك فيلم أو مسلسل أو لعبة فيديو

قصص اطفال مصورة بدون نت هادفه‎
قصص اطفال مصورة بدون نت هادفه‎

许多法语兄弟,渴望以正确和健康的方式学习他们的宗教,他们抱怨说,这种美丽的宗教远非宗教和意识形态,缺乏真实,简化和可获得的参考。本申请旨在通过学者参照(ulemas)和真实来源促进伊斯兰教的美好价值。简单直观,它可以让你理解礼拜行为(tahara,salat,zakât,禁食,hadj)和教条,行为和精神方面。通过加布里埃尔的真实圣训中呈现的伊斯兰教,伊曼和伊桑三个层次的伊斯兰教的完整视角。最后,您可以随意使用法语媒体,会议和星期五布道。该应用的科学团队依靠四个“生活”逊尼派学者的学者的工作,给出真实的答案,尊重文本及其精神,同时现实主义远离所有的狂热主义和盲目的激进主义。在此之后是最后一个使者的模型(对他的和平和祝福):

Comprendre l’Islam
Comprendre l’Islam

Rhapsody of Realities Plus移动应用程序是一种工具,它提供了一种简单的方式来随时随地阅读您的日常灵修,它提供了一个易于使用的界面,将读数组织成日历日期,使您可以轻松浏览本月的读数它还提供了神牧师Chris Oyakhilome博士的教导,讲述了各种各样的基督徒科目。此APP在下载后不需要任何DATA,但UPDATE是在您喜爱的APP商店的每月基础上完成的。

Rhapsody Of Realities
Rhapsody Of Realities

这本书包含:*诗篇书*上午祝福*在睡前祷告* Sukah不同版本诗篇所有章节您可以单独选择或选择一个日子,此外,你可以分享发作,增加字体。此应用程序的开发非营利性,因此不包含广告。

תהילים‎
תהילים‎

获得更接近上帝这个斯瓦希里语圣经应用为Android。这种光线和友好的应用随处陪你,上帝的圣言给予你任何时刻的幸福的每一天。

Biblia Takatifu
Biblia Takatifu

斯科菲尔德研究圣经注释90多年来人们在日常神的话语的研究都依赖于这个参考工作。最初写于1909年,司可福的意图是提供一个简洁但完整的工具,能够满足人的需求刚刚开始阅读圣经。

Scofield Study Bible Free
Scofield Study Bible Free

Wattpad 下载

GooglePlay官网 下载一 下载二 下载三 下载四

相关评论(41)

cheri Endli

Sorry but why I can’t open the tags?? Seriously I can’t find anything I want as I CANNOT search tags.

fallenhumankid

不能搜索

Maria Zhao

越来越糟了,现在我们有Qye支付阅读离线,以前从来没有做过这样的事情,我带着Wattbad从一开始,他认为我们需要支付阅读书籍和阅读离线也需要支付,你通过,我是一个作家和读者,这让我很不爽,我在认真考虑停止使用这个应用程序。

Rukia Sia

good

Hao Videos

我觉得还不错,要修过Bug…随时会出现Bug还有上传图片也有时不能!😕😕😕

Hiba k-pop ff

Goood

金硕珍的seokjinnie

many kookv stories💗

柾泰女孩

many kookv stories💗

No Sana No Life

好用

橘子很甜。

没理由好评

網版製作 印刷 高週波

Điện thoại có mạng rành rành mà cứ bảo không cập nhật được, bụcq mình lắm rồi.

Yangyang Hu

rất thường xuyên xảy ra lỗi khiến mình vô cùng mệt mỏi

凌月

Found a lot of stories I liked but too much ads, sometime one per chapter .

Lue Wang

it cant connect me !!!!! I’m using it for a while and it says I have to connect again but it doesn’t WORK so I have to delete and reinstall it

PRO Gamers

Benissimo

诗诗

故事很棒。一切都很好,但是广告太多了。这些天我收到越来越多的广告。。。就像两章一篇的广告,真的很烦人。有时每章一个广告。。。请改进

coin lock

没办法搜tag,太糟糕了,想要的东西搜不到

wles Smoothie

I hope adding pictures and GIF more than 3MB, please.

Minh Hien Dao

ko kết nối đc mạng

Vấn Hàn

I can’t read?

青色榴莲

Good.

钟荣

Good.

Rocky Liu

Story not interested

Susanna Wang

非常好。除了我写故事的时候,键盘很慢。所以我不得不在笔记中写下这一章,然后复制粘贴。然后我的章节就无缘无故地被删除了。尽快解决。

27 Shirui

非常好。除了我写故事的时候,键盘很慢。所以我不得不在笔记中写下这一章,然后复制粘贴。然后我的章节就无缘无故地被删除了。尽快解决。

欧阳德若

为什么简体中文状态菜单没有汉化?

Thong Mun Hung

Who to change the story language?If can’t,I hope one day can change the langyage?If you seen this please consider 谁来改变故事语言?如果不能,我希望有一天能改变语言?如果你看到这个请考虑

宋皋封

中文版?

Cyber Zero

Why my wattpad account get delete? I already has almost 1.06k followers and now I gone…what the hell wattpad!!!

Zy W

为了

Weiling Lin

BEST APP EVA!

Fu MeiHan

The stories in the library takes forever to load whenever I tap open to read them.

Linda Lin

很漂亮,但是你记不住你读过的故事,当你不小心把它删除,你不记得书名,你也没有评论,你就找不到这本书。

Yitong Chong

让我验证电子邮件 我按了进去却出现error 想找用户或小说也出现连接不到的情况 差评!

Racheal . ZE

华语小说超赞

浩泽张

我的易烊千玺!!!!!!

黄美琪

为什么我发不到消息,也回应不了别人?一直会出现1131这个号码。。本人虽然很喜欢,因为可以写小说,但我也想回应和发表评论啊!可以试的方法我都试了,还是不行!求快改进!

ko nichan

what???i cant even find a book ,what happen To me what happen To MY phone???

Felixia xuann

我寫小說後想放照片在每一章裡卻放不到!!!麻煩請改善這個問題謝謝。很久以前還沒更新的時候是可以的!!!我還是比較喜歡舊版本!

Qween

什么鬼……

christel lee

i like it for the plenty books

展开评论 ▾

发表评论

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助或留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新