Bharatha Rajyangam

Bharatha Rajyangam

【图】Bharatha Rajyangam下载
【图】Bharatha Rajyangam-安卓下载

Bharatha Rajyangam 简介

ఈ ఆప్లికేషన్ భారత రాజ్యాంగంలోని అన్ని అధికరణల
గురించి మరియు భాగల గురించి
రాష్ట్రపతి విధులు,
అదికారాలు,
ఎన్నిక,
రాష్ట్రపతుల జాబితా గురించి వివరిస్తుంది.
ఈ అప్లికేషన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగ పోటీ పరీక్షలకు చాలా ఉపయోగ పడుతుంది .AP/TSPSC- గ్రూప్స్ ,SI,Constable మరి

యు కొన్ని సివిల్ సర్విస్ ఎగ్స్యామ్స్ కొరకు ఈ అప్లికేషన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది

Keywords: GK in Telugu,DSC study material in telugu,Current Affairs,Govt jobs,Police jobs,APPSC,Group 1,Group 2,Group 3,VRO,VRA, Panchayat Secretary,Bank jobs,TSPSC Study Material,IBPS,RRB, GK in Telugu 2017,GK Quiz,GK Game.

Bharatha Rajyangam 中文简介

ఈఆప్లికేషన్భారతరాజ్యాంగంలోనిఅన్నిఅధికరణల
గురించిమరియుభాగలగురించి
రాష్ట్రపతివిధులు,
అదికారాలు,
ఎన్నిక,
రాష్ట్రపతులజాబితాగురించివివరిస్తుంది。
ఈఅప్లికేషన్ప్రభుత్వఉద్యోగపోటీపరీక్షలకుచాలాఉపయోగపడుతుంది.AP / TSPSC-గ్రూప్స్,SI,警员మరి

యుకొన్నిసివిల్సర్విస్ఎగ్స్యామ్స్కొరకుఈఅప్లికేషన్చాలాఉపయోగపడుతుంది

关键词:GK泰卢固语,DSC研究材料,泰卢固语,时事,官立工作,警方的工作,APPSC,1组,2组,3组,VRO,VRA,村务委员会秘书,银行工作,TSPSC学习材料,IBPS,无线电规则委员会, GK泰卢固语2017年,GK测验,GK游戏。

Bharatha Rajyangam 类似应用

复数形式和单数形式的测试和练习是一种新型的教育性单词游戏,您将在其中以有趣且具有挑战性的方式练习英语单词及其复数形式和单数形式的知识。

Plurals & Singulars Test and Practice – Free
Plurals & Singulars Test and Practice – Free

这个难题是“脑游戏”,“益智游戏”和“找到差异”的类型的突破! 2017年最好的心灵游戏!

Mind Games: Find The Difference!
Mind Games: Find The Difference!

在设计和交付基本且广泛使用的英语504词汇并获得用户的极大欢迎之后,我们取得了非常成功的经验,我们提出了一个创新而全面的平台来教授英语词汇,以促进语言学习和学习。让我们成为英语。

آموزش زبان انگلیسی | 504 لغت ضروری | English Vocab‎
آموزش زبان انگلیسی | 504 لغت ضروری | English Vocab‎

Panduan pramuka praktis寻找及体验bentuk aplikasi Android系统。 Berisi berbagai马泰kepramukaan阳sangat berguna bagi对pengguna寻找及体验mengikuti kegiatan pramuka。 Dilengkapi dengan ilustrasi sehingga sangat menarik丹mudah dipahami。

Aplikasi Panduan Pramuka
Aplikasi Panduan Pramuka

学习210个英语不规则动词的培训师在三位特殊的不规则动词教练的帮助下,快速记住210个英语不规则动词!

Irregular Verbs
Irregular Verbs

描述满足Alphablocks,了解你的字母和字母的发音,沿到Alphablocks歌曲唱。 Alphablocks正在热播的电视节目即是帮助数百万儿童学习阅读的有趣的方式。怎么玩这再简单不过了:自来水,使每个初始块的生活,听他们唱他们的信

Meet the Alphablocks!
Meet the Alphablocks!

「不背说明书」我们拒绝死记硬背,而是在海量有声例句创造的真实语境中,精准呈现词义和用法,同时借助智能记忆算法,真正科学高效地掌握单词。* 150万条原声例句,来自剧集、电影、演讲等真实语境,帮助你吃透词义和用法* 极简的设计风格,超质感的背

不背单词
不背单词

在上帝仁慈和祈祷和平的名义在他的先知和使者后,平台穆斯林:信仰,伦理,道德,宗教,和交易如何使用应用程序平台穆斯林:信仰,伦理,道德,宗教,和交易。•平台穆斯林:信仰,伦理,道德,宗教和交易的一个小应用程序的大小是极大的兴趣,而且我们考虑到

منهاج المسلم: عقائد آداب أخلاق عبادات ومعاملات‎
منهاج المسلم: عقائد آداب أخلاق عبادات ومعاملات‎

你好我的大家庭@You_All谁做我的这么清新脱俗创建这个应用程序。

Wonder How To Stay Safe
Wonder How To Stay Safe

“教我数数。我会重复这些数字!” - 在我们的新教育游戏的一个场景中,Hedgehog说。

Учим цифры – развивающие игры для детей и малышей
Учим цифры – развивающие игры для детей и малышей

Bharatha Rajyangam 下载

Google Play 官网 下载一 下载二 登录查看更多

发表评论

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新